یک ماهه
170000 تومان
 • . ارائه پیشنهاد های سرمایه گذاری
 • . ارائه تحلیل های بلند مدتی و کوتاه مدتی
 • . ارائه تحلیل های پر ریسک و کم ریسک
 • . ارسال اطلاعیه توسط پیامک
 • . ارائه تحلیل های فاندامنتال
 • . ارائه تحلیل های تکنیکال
دو ماهه
370000 تومان
 • . ارائه پیشنهاد های سرمایه گذاری
 • . ارائه تحلیل های بلند مدتی و کوتاه مدتی
 • . ارائه تحلیل های پر ریسک و کم ریسک
 • . ارسال اطلاعیه توسط پیامک
 • . ارائه تحلیل های فاندامنتال
 • . ارائه تحلیل های تکنیکال
سه ماهه
400000 تومان
 • . ارائه پیشنهاد های سرمایه گذاری
 • . ارائه تحلیل های بلند مدتی و کوتاه مدتی
 • . ارائه تحلیل های پر ریسک و کم ریسک
 • . ارسال اطلاعیه توسط پیامک
 • . ارائه تحلیل های فاندامنتال
 • . ارائه تحلیل های تکنیکال
شش ماهه
590000 تومان
 • . ارائه پیشنهاد های سرمایه گذاری
 • . ارائه تحلیل های بلند مدتی و کوتاه مدتی
 • . ارائه تحلیل های پر ریسک و کم ریسک
 • . ارسال اطلاعیه توسط پیامک
 • . ارائه تحلیل های فاندامنتال
 • . ارائه تحلیل های تکنیکال